ANBI

ANBI

Stichting Orgelconcerten Grote Kerk Leeuwarden heeft een Culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Wilt u hierover meer weten? Kijk op de site van de belastingdienst.
Overweegt u een gift, neem dan contact op via het contactformulier of maak uw vrijwillige bijdrage over op rekeningnummer NL20 INGB 0001 4220 68 t.n.v. Stichting Orgelconcerten Grote Kerk Leeuwarden te Leeuwarden. Vermeld bij het overmaken duidelijk dat het om een gift gaat, dat hebt u nodig als bewijs voor de belastingdienst.

Naam
Stichting Orgelconcerten Grote Kerk Leeuwarden

Doelstelling
De Stichting Orgelconcerten Grote Kerk Leeuwarden heeft ten doel:
– het organiseren van concerten op het Müllerorgel in de Grote Kerk te Leeuwarden en
– het bevorderen van de kennis met betrekking tot de orgelkunst, orgelliteratuur, orgelbouw en dergelijke
– het organiseren van concerten in het algemeen op andere locaties
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

RSIN
002895420

Contact
Schierstins 82
8925 JC Leeuwarden

Bestuur
W. Sierksma, voorzitter
Th. Jellema, vicevoorzitter, artistiek adviseur
H.P. Algra, secretaris
H. Giesing, penningmeester
A. Monna, lid
R. Tigchelaar, lid
A. Fahner, lid
De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

Beleidsplan
Het bestuur heeft een aantal jaren geleden veel energie gestoken in een beleidsplan, waarin zowel onze missie als meer concrete plannen uiteengezet worden. Inmiddels schrijven we 2014. Dit jaar zal ons beleidsplan geheel worden geactualiseerd. De hoofdstukken 1, 2 en 3 – waarin beschreven onze eigen SWOT-analyse, onze missie en onze bouwstenen – zijn nog onverkort van kracht. Het merendeel van de beleidsvoornemen voor de jaren 2007-2010 is
overeenkomstig onze plannen gerealiseerd. In de voorbije jaren heeft het plan steeds opnieuw als houvast gefungeerd voor de programmering. Desondanks is onze financiële basis te smal. Een van de activiteiten waarin de afgelopen nog
geen invulling werd gegeven betreft het uitwerken van de opzet van een Vriendenkring. Daaraan willen we nu nadrukkelijk gaan werken, met als doel een vaste groep donateurs te werven, die onze stichting een gezonde financiële basis en daarmee continuïteit geven. Daarmee beogen we tevens (financiële) ruimte te creëren om vernieuwingen te realiseren, die mogelijk gepaard gaan met tekorten in de aanloop. Ons uiteindelijke streven is een buffer van tenminste € 5.000. Dat is voldoende voor hetgeen we daarmee beogen. Het beheer zal worden gedaan door onze penningmeester, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van reguliere bankrekeningen (rekening-courant dan wel spaarrekeningen).

Jaarverslag
Jaarverslag 2013

Financieel jaarverslag
Financieel verslag 2013